Algemene gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst wordt opgesteld tussen Rudy Mas (verder te noemen 'de beheerder') en de gebruikers/bezoekers van de website: “http://www.rmfoto.be/”.

1. Persoonlijke gegevens

U heeft het recht om ter aller tijden je persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kan U gebruik maken van de 'inlog'-module op de website.

Dit is overeenkomstig met de Belgische wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens

1b. Cookies

De website maakt enkel gebruik van cookies om de inlog procedure te versoepelen voor de gebruiker op de website.

2. Voorwerp

De gebruikersovereenkomst is een bindend contract tussen de beheerder van de website en de individuele bezoeker. Dit beslaat elk onderdeel van de website, inclusief de layout en de inhoud. De gebruiker van de website, het forum, of eender elk ander onderdeel van de website, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van de gebruikersovereenkomst.

De beheerder behoudt zich het recht om de gebruikersovereenkomst te aller tijden te wijzigen. De aangepaste versie zal bekendgemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

3. Aansprakelijkheid

De beheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor misinformatie in verband met de inhoud op het forum. Dit geldt zowel voor informatie die door de beheerder zelf op het forum werd vermeld alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers van het forum.

Onjuiste informatie of tekortkomingen op het forum geven geen recht op financiële compensatie. De beheerder is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. De beheerder oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de beheerder de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen hem en de eigenaars van deze sites.

De beheerder behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en het forum.

4. Gebruik van het forum

De beheerder stelt een publiek forum ter beschikking van zijn gebruikers.

Hou er dus rekening mee dat persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstreken door anderen kunnen gebruikt worden.

Door het directe karakter van het forum, kan de beheerder onmogelijk elk bericht actief nakijken of de geldigheid van de verstreken informatie verifiëren. De beheerder staat niet in voor de juistheid, de volledigheid en/of het nut van eender welk bericht en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van eender welk bericht geplaatst door een forumgebruiker of voor daaruit voorkomende problemen. De berichten zijn een weerspiegeling van de mening en opvattingen van de auteur van het bericht, en niet noodzakelijkerwijs van de opvattingen van de beheerder of van eender welke entiteit die bij de website hoort. Elke gebruiker die een bepaald bericht aanstootgevend vindt wordt verzocht dit zo snel mogelijk via het forum of via e-mail te melden.

De beheerder is in de mogelijkheid om aanstootgevende berichten te verwijderen of te censureren. Deze actie zal binnen een redelijk tijdkader worden ondernomen. Daar het hier gaat om manuele handelingen, vraagt de beheerder enig begrip voor het feit dat het verwijderen of aanpassen enige tijd in beslag kan nemen.

Door het forum te gebruiken, verplicht elke gebruiker er zich toe om geen berichten te plaatsen die bewust lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, haatdragend, treiterend, obsceen, racistisch, seksueel getint, bedreigend zijn of die de privacy van personen schenden of berichten die eender welke wet overtreden. U verbindt zich ertoe geen berichten te plaatsen die onder copyright vallen tenzij die rechten in handen zijn van uzelf of de beheerder.

Hoewel de beheerder de berichten die geplaatst worden niet systematisch nakijkt en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van eender welk bericht, heeft de beheerder het recht om eender welk bericht te verwijderen om eender welke reden. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en u stemt ermee in om de beheerder schadeloos te stellen in geval van eender welke claim die gebaseerd is op eender welk van uw berichten. De beheerder heeft ook het recht om uw identiteit bekend te maken (of eender welke informatie over uw persoon die beschikbaar is) in het kader van een formele klacht of een rechtsactie ten gevolge van een bericht dat door u werd geplaatst.

De forumleiding zal niet ingaan op verzoeken van forumleden om hun accounts en/of één of meerdere berichten te verwijderen wanneer deze forumleden niet langer deel wensen uit te maken van het forum.

5. Eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op het forum verstrekte gegevens (teksten, afbeeldingen, grafische elementen, …) eigendom zijn en blijven van de beheerder van de website.

Forumleden die foto's, afbeeldingen of teksten plaatsen op het forum, doen dit onder eigen verantwoordelijkheid. Het auteursrecht blijft in dit geval steeds bij de betrokken gebruiker. Wenst iemand gebruik te maken van deze foto's, afbeeldingen of teksten, dan moet er eerst contact worden opgenomen met de betrokken gebruiker om tot een overeenkomst te komen.

Alle foto's geplaatst in de module 'Fotocollectie' zijn de eigendom van de beheerder. Deze foto's zijn vrijgegeven voor hergebruik door derden, met uitzondering van de foto's die gemarkeerd zijn als Privé of de foto's die zijn aangeduid met het copyright symbool (©).

Deze foto's mogen echter enkel gebruikt worden in een niet-commerciële omgeving en enkel indien volgende vermelding wordt toegevoegd bij de foto: “Fotograaf: Rudy Mas”. Bij publicatie op het Internet, moet de naam gelinkt worden aan de website: “http://www.rmfoto.be/”.

Wenst U gebruikt te maken van een privé foto, of een foto met het watermerk '©' in de rechterbenedenhoek, dan kan U contact opnemen met de beheerder via het e-mail adres: rudy.mas@rmfoto.be.

Bij het vaststellen van een overtreding zal U gecontacteerd worden door de beheerder en zal er een minnelijke schikking worden voorgesteld.

6. Verwijzingen

Elke gebruiker van de website mag een koppeling maken met zijn website en de website van de beheerder, en dit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Bewijs en toepasselijk rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt (België) bevoegd.